Detail: “Counterfeit Realities,” 

detailcounterfeit realities

Detail: “Counterfeit Realities,”